O

Ondergrondse brandstoftanks

Ondergrondse brandstoftanks voorzagen vroeger de oliegestookte verwarmingsinstallaties van brandstof. Soms werden zij gebruikt voor commerciƫle doeleinden zoals bij verkoop van benzine. Na overschakeling op aardgas raakten veel tanks buiten gebruik. Van deze tanks is in de jaren tachtig bekend geworden dat zij na verloop van tijd (de levensduur wordt geschat op 25 jaar) gaan roesten en lekken met alle milieuschade tot gevolg (bodemverontreiniging en aantasting van kabels, drinkwaterleidingen en rioolleidingen). Dit kan leiden tot een hoge kostenpost. Met de inwerkingtreding van de Wet bodembescherming in 1987 heeft een eigenaar/erfpachter de verantwoordelijkheid voor de ondergrondse tank en eventueel bijbehorende bodemverontreiniging. Vanaf 1 maart 1993 gelden ook specifieke wettelijke regels voor ondergrondse brandstoftanks. Deze zijn opgenomen in het Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT). Voor meer informatie over ondergrondse tanks kunt u kijken op de website van VROM, www.vrom.nl.

Onderhandse verkoopwaarde

De onderhandse verkoopwaarde is de op deskundige wijze vastgestelde, vermoedelijke prijs van de onroerende zaak, die op een bepaald moment door de hoogst biedende wordt betaald. Daarvoor zijn bij de voorbereidingen van de verkoop alle omstandigheden en voorwaarden optimaal op elkaar afgestemd.

Onroerende zaak

Onroerend is in de eerste plaats de grond en alles wat daarmee een geheel uitmaakt, dus al hetgeen op de grond is gebouwd, daarin geplant of gezaaid is en wortel geschoten heeft. Bovendien behoren tot onroerende zaken die zaken die krachtens hun aard of bestemming onroerend zijn. Makkelijker gezegd: alle zaken die aard- en nagelvast aan een pand zijn verbonden zijn onroerend.

Onroerende zaakbelasting (OZB)

Sinds 1977 wordt door de Gemeente belasting geheven op alle onroerende zaken. Deze belasting vervangt de vroegere onroerendgoedbelasting. De belasting vervangt de destijds bestaande straat-, riool- en grondbelasting. De OZB bestaat uit een eigenarengedeelte en een gebruikersgedeelte. De belasting wordt bepaald aan de hand van de waarde in het economische verkeer (doorgaans verkoopwaarde). Sinds de invoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) wordt elke onroerende zaak eens per vier jaar getaxeerd. De onroerende zaakbelasting blijft, behoudens grote wijzigingen aan het object, die gehele periode gelijk.

Ontbindende voorwaarden

In de koopovereenkomst worden soms ontbindende voorwaarden opgenomen. Dat betekent dat de overeenkomst ongedaan wordt gemaakt als niet aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Het niet verstrekken van een hypothecaire lening aan de koper kan een voorwaarde zijn om de overeenkomst te ontbinden.

Opstalverzekering

De eigenaar van een onroerende zaak doet er goed aan om het pand te verzekeren tegen schade die wordt veroorzaakt door brand of andere calamiteiten. Meestal wordt een opstalverzekering vereist door de geldverstrekker. Indien de opstal een appartementsrecht is dan is er, op een enkele uitzondering na, sprake van een opstalverzekering voor het gehele complex waar het appartementrecht deel van uitmaakt. Ieder lid van de Vereniging van Eigenaren is verplicht om zijn deel van de premie voor de opstalverzekering te betalen.

Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis, waarbij gebruik wordt gemaakt van de overwaarde van het oude huis.

Overdrachtsbelasting

Als een onroerende zaak van de ene eigenaar overgaat naar het andere, heft de overheid daar belasting over. Deze heffing is thans 6 procent van de koopsom en wordt door de koper betaald aan de notaris en door de notaris rechtstreeks afgedragen aan de fiscus. Het tarief kan door belastingmaatregelen gewijzigd worden. De belasting wordt berekend over de waarde in het economische verkeer (doorgaans de verkoopwaarde) van de woning.

Overwaarde

Het positieve verschil tussen de restschuld van de lopende hypotheek en de waarde van het huis (waar die hypotheek op rust) bij vrije verkoop.