K

Kadaster

Het Kadaster is het registerkantoor van de overheid waar de eigendomsrechten van grond en onroerende zaken worden geregistreerd. Deze informatie is openbaar. Iedere ingezetene kan bij het Kadaster tegen vergoeding informatie opvragen, zoals

  • Wie is de eigenaar van een onroerende zaak?
  • Welke (beperkte) zakelijke rechten, zoals erfpachtrecht, erfdienstbaarheden, opstalrecht, het recht van vruchtgebruik, zijn er op de onroerende zaak gevestigd?
  • Welke hypotheken zijn er op de onroerende zaak afgesloten?
  • Zijn er beslagen op de onroerende zaken gelegd.

Een aspirant koper kan zo vooraf te weten komen hoe het met de rechten en plichten inzake de aan te kopen onroerende zaak is gesteld. Hij kan dit overlaten aan de makelaar of notaris.

Kadastraal recht

De notaris zorgt ervoor dat de onroerende zaak op naam van de koper in het Kadaster wordt ingeschreven. Ook wordt de hypotheek geregistreerd. Het Kadaster berekent daarvoor een bepaald bedrag dat de notaris aan de koper in rekening brengt: het kadastrale recht.

Kettingbeding

Als de eigenaar van een te verkopen onroerende zaak bijvoorbeeld wil voorkomen dat in het pand gedurende een bepaalde periode een bepaalde bedrijfvoering wordt beoefend, kan hij deze bepaling laten opnemen in de koopovereenkomst. Hieraan kan een boeteclausule verbonden worden, waardoor de nieuwe eigenaar bij verkoop de door de hem op zich genomen verplichting niet nakomt, verbeurt hij de boete. Door telkens het beding met de boeteclausule in de koopovereenkomst op te nemen, ontstaat als het ware een keten. Het kettingbeding vervalt als dit niet in de akte is opgenomen.

Koopakte

De koopakte is de overeenkomst tussen koper en verkoper waarin de (vaak mondeling) gemaakte afspraken aangaande de transactie nauwkeurig zijn vastgelegd. In veel gevallen wordt de koopakte opgesteld door de makelaar, die het concept aan beide partijen voorlegt. Indien de partijen met de inhoud kunnen instemmen wordt de koopakte door beide partijen ondertekend. De makelaar stuurt een afschrift naar de notaris die aan de hand hiervan een akte van levering opstelt.

Koopsom

Het bedrag dat door de koper en verkoper na onderhandeling over de prijs is overeengekomen, is de koopsom. De koopsom wordt vermeld in de koopakte.

Kosten Koper (K.K.)

Achter de vraagprijs van een te koop staande woning staan vaak de letters K.K. vermeld. K.K. staat voor Kosten Koper. Dit betekent dat behalve de koopsom ook alle te maken kosten om het huis op naam te krijgen door de koper moeten worden betaald. Deze kosten omvatten de kosten van de akte van levering bij de notaris, de kosten voor inschrijving in het Kadaster en de overdrachtsbelasting.

Kwalitatieve verplichting

In plaats van het maken van een kettingbeding kan bij de koopovereenkomst worden bedongen dat de nieuwe eigenaar ten behoeve van de oude eigenaar iets moet dulden of nalaten. Deze kwalitatieve verplichting wordt met tussenkomst van de notaris ingeschreven in de openbare registers. Deze verplichting gaat, telkens wanneer de onroerende zaak wordt verkocht en geleverd, over op de nieuwe eigenaar.