E

Eigen woningforfait

Voorheen heette dit huurwaardeforfait. De Belastingdienst berekent aan de hand van de WOZ-waarde van het huis het bedrag dat bij het inkomen van de eigenaar wordt opgeteld. Deze betaalt hierover belasting. 

Eigendomsoverdracht

Nadat de koop gesloten is en door koper en verkoper een koopovereenkomst is ondertekend vindt op een van te voren afgesproken datum de eigendomsoverdracht, ook wel juridische levering of transport geheten, plaats. Hiervoor wordt bij de notaris de akte van levering of overdrachtsakte door alle partijen getekend. De onroerende zaak wordt hierdoor officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar. De eigendomsoverdracht verschilt van de feitelijke overdracht. Deze vindt plaats door het overhandigen van de sleutels en het in bezit nemen van het verkochte pand. Vaak vinden de twee leveringen direct na elkaar plaats.

Erfdienstbaarheid

Een stuk grond of erf (het dienende erf) kan belast zijn met een recht ten nutte van een erf, dat aan iemand anders toebehoort (het heersende erf). Een bekend voorbeeld is het recht van overpad. Hierbij heeft de eigenaar het recht het erf van de buurman te gebruiken om bijvoorbeeld de openbare weg te bereiken. De erfdienstbaarheid is in de koopovereenkomst opgenomen. Daarin staat "De koper koopt met alle heersende en dienende erfdienstbaarheden". Dat wil zeggen dat de koper niet alleen de erfdienstbaarheden koopt waarmee het gekochte onroerende zaak is belast, maar ook de erfdienstbaarheden die ten gunste van de gekochte onroerende zaak bestaan. Of er, en zo ja, welke erfdienstbaarheden er op de kavel rusten kan worden nagegaan bij het Kadaster. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde erfdienstbaarheden niet uit het register blijken. Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan als bijvoorbeeld overeenkomstig de in de wet nader omschreven periode van een overpad gebruik is gemaakt zonder dat hiervoor officieel een recht is gevestigd. Het betreffende recht van erfdienstbaarheid wordt dan geacht te zijn ontstaan door verjaring. Erfdienstbaarheid kan de privacy beïnvloeden en kan daardoor ook invloed hebben op de waarde van de onroerende zaak. Een ander woord voor erfdienstbaarheid is servituut.

Erfpacht

Tegen betaling van een jaarlijks bedrag, de zogenaamde canon, krijgt de erfpachter het volle genot van de grond die in erfpacht wordt gegeven. De grond is en blijft eigendom van de verpachter. Zolang de erfpacht duurt, heeft de erfpachter nagenoeg dezelfde rechten als de eigenaar. De erfpachter kan, als het bestemmingsplan dat toestaat, zelfs een huis op erfpachtgrond bouwen. De verschuldigde canon kan soms voor een bepaalde periode met een berdrag ineens worden afgekocht. De duur van de erfpacht is variabel en overdraagbaar. Veel gemeenten geven grond voor woningbouw in erfpacht uit. In de Gemeente Rotterdam is het tegenwoordig mogelijk om, als erfpachter van de Gemeente, de grond in eigendom te verwerven; de erfpachter wordt aldus eigenaar van de grond die hij tot dan in gebruik had.

Executie(waarde)

Executie is de gedwongen openbare verkoop van een onroerende zaak door de bank als de eigenaar zijn financiële verplichtingen niet meer na kan komen. Met de opbrengst van de verkoop wordt de schuld voldaan. De executiewaarde is de vermoedelijke waarde van de onroerende zaak bij een gedwongen openbare verkoop. De executiewaarde is vaak lager dan de vrije verkoopwaarde van de onroerende zaak.