C

Canon

Het bedrag dat jaarlijks moet worden betaald aan de eigenaar van een kavel dat in erfpacht is gegeven noemt met de canon. Het is ook mogelijk dat de verplichting tot het betalen van de erfpachtcanon tot een bepaalde datum is afgekocht.

Combiketel

Dit is een ketel die zowel warm water produceert als het water verwarmd dat door de centrale verwarming stroomt.

Comparanten

Aan het slot van een akte van levering verklaart de notaris "de comparanten zijn mij, notaris, bekend". Met "de comparanten" worden de personen aangeduid die voor een notaris verschijnen voor het tekenen van een akte. De notaris is wettelijk verplicht om zich van de identiteit van de comparanten te overtuigen. Zij moeten daarvoor het paspoort of identiteitsbewijs overleggen.

Courtage

De beloning die de makelaar voor zijn dienstverlening van zijn opdrachtgever ontvangt heet courtage of provisie. De courtage wordt vooraf tussen makelaar en opdrachtgever afgesproken en na de totstandkoming van de koopovereenkomst door de opdrachtgever aan de makelaar betaald. Het courtage tarief is meestal degressief. Dat wil zeggen dat het courtagepercentage lager is naarmate de koopsom hoger is. Er kan echter ook sprake zijn van een vast courtagebedrag. Over de kosten die zijn verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariƫle kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. Een makelaar kan zelf zijn tarieven bepalen. Naast de courtage kan een makelaar kosten in rekening brengen voor andere diensten die hij voor zijn opdrachtgever verricht. Een voorbeeld is de advertentiekosten. De opdrachtgever doet er goed aan om eerst overeenstemming te bereiken met de makelaar over de diensten die hij gaat verrichten en de kosten die hiermee zijn gemoeid. Dit wordt vastgesteld in een bemiddelingsopdracht.