B

Bankgarantie

Als een verkoper van een onroerende zaak van de koper de garantie wil dat deze zijn financiële verplichtingen nakomt, kan hij de koper vragen een waarborgsom te storten of een bankgarantie af te geven. Bij een bankgarantie garandeert de bank aan de verkoper tot een bepaald bedrag dat de koper aan zijn verplichtingen voldoet. Als de koper in gebreke blijft is de bank verplicht de schuld tot de hoogte van het gegarandeerde bedrag aan de verkoper te voldoen. Een waarborgsom wordt meestal gestort op een zogeheten derdenrekening van het notariskantoor waar de overdracht van de verkochte onroerende zaak plaats zal vinden.

Betaling van de koopsom

De betaling van de koopsom en van de rechten, kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering. De verkoper stemt ermee in dat de notaris de koopsom onder zich houdt totdat zeker is dat de onroerende zaak wordt geleverd vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan.

Blokverwarming

Centrale verwarming van een aantal woningen, bijvoorbeeld in een flatgebouw, vanuit één ketelhuis in het gebouw zelf.

Boeiboord

Een houten dakrandafwerking.

Boiler

De elektrische boiler is niet te horen of te ruiken. Hij doet ongemerkt zijn werk en geeft een comfortabele straal warm water. In tegenstelling tot een geiser houdt de boiler een voorraad aan van warm water. Er bestaan ook boilers die worden gestookt door de CV-ketel.

Bouwdepot bestaande bouw

Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van een verbouwing worden gestort. De verbouwing wordt uit dit depot betaald.

Bouwdepot nieuwbouw

Rekening (depot) waarop financieringsgelden ten behoeve van de aanschaf van een nieuw te bouwen woning worden gestort. De vervallen bouwtermijnen worden uit dit depot betaald.

Bouwkundige keuring

Tijdens de bouwkundige keuring onderzoekt en beoordeelt een onafhankelijke bouwkundige de bouwkundige staat en de staat van onderhoud van de onroerende zaak. De keuring geeft inzicht in de eventuele ook op het eerste gezicht onzichtbare gebreken aan de onroerende zaak. Bovendien kan een dergelijke keuring een overzicht bevatten van de kosten die het herstel van de geconstateerde gebreken zal hebben. Het resultaat van de keuring bepaalt mede de waarde van het object.

Bouwrente

Dit brengt de bouwer van een nieuwbouwwoning in rekening als al met de bouw is begonnen. De bouwer wil hiermee het verlies compenseren dat hij lijdt, omdat al met de bouw is begonnen terwijl de woning nog niet is verkocht. De bouwrente is niet aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Bouwrijp maken

Het bouwterrein wordt in een zodanige staat gebracht dat de aannemer kan gaan bouwen.